Eckmodelle bis 970 x 970

SPIRITO-1, 950 x 950 x 2150
SPIRITO-2, 900 x 900 x 2150